Проект “Професия приложен програмист” – свободно учебно съдържание

Фондация “Софтуерен университет” съвместно със софтуерната индустрия, индустриалните ИТ асоциации и МОН, участва в разработката на учебни програми и качествено съвременно учебно съдържание за обучение на ученици в средните професионални гимназии по утвърдената от МОН професия “Приложен програмист” (481030).

Учебните програми са разработени в рамките на работната група към проект професия “Приложен програмист” от екип от софтуерни инженери, експерти и учители. Учебното съдържание е разработено главно от Софтуерен Университет в сътрудничество с Фондацията за целите на проекта, като е адаптирано за училищната образователна система.

GitHub хранилище

Официално GitHub хранилище за отворено учебно съдържание за професии “Приложен програмист”, “Програмист”, “Системен програмист” и профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

Учебен план за професия “Приложен програмист”

Учебният план по рамкова програма Б4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б16 за ЦПО за професия “Приложен програмист” (код 481030) включва следните учебни курсове:

Професията “Приложен програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2018 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481030 – Приложен програмист
 • Специалност: 4810301 – Приложно програмиране
 • III степен на професионална квалификация – минимум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2018 г. за придобиване на квалификация по професия “Приложен програмист” (код 481030): https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS-Prilozhen-programist.pdf.

Типов учебен план за специалност “Приложно програмиране” (код 4810301) за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език, по рамкова програма B2 (утвърден със заповед № РД 09 – 4143/29.08.2017 г. на МОН): Tipov-ucheben-plan-prilozno-programirane-4810301.pdf.

Учебен план за професия “Програмист”

Учебният план по рамкова програма Б4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б13 за ЦПО за професия “Програмист” включва следните учебни курсове:

Професията “Програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2017 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481010 – Програмист
 • Специалност: 4810101 – Програмно осигуряване
 • II степен на професионална квалификация – минимум 660 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2019 г. за придобиване на квалификация по професия “Програмист” (код 481010): https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS_PROGRAMIST.pdf.

Типов учебен план за специалност “Програмно осигуряване” (код 4810101) за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език, по рамкова програма B1 (утвърден със заповед РД 09 – 4127/29.08.2017 г. на МОН): Tipov-ucheben-plan-programno-osiguryavane-4810101.pdf.

Учебен план за професия “Системен програмист”

Учебният план по рамкова програма B4 за средните училища (техникуми и гимназии) и Б16 за ЦПО за професия “Системен програмист” включва следните учебни курсове:

Професията “Системен програмист с настоящия учебен план са одобрени от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Министерство на образованието и науката (МОН) през 2015 г. по следната категоризация:

 • Професионално направление: 481 – Компютърни науки
 • Професия: 481020 – Системен програмист
 • Специалност: 4810201 – Системно програмиране
 • III степен на професионална квалификация – минимум 960 учебни часа

Държавен образователен стандарт (ДОС) от 2018 г. за придобиване на квалификация по професията “Системен програмист“: https://www.navet.government.bg/bg/media/sisitemen_programist.pdf.

Типов учебен план за специалност “Системно програмиране” (код 4810201) за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език, по рамкова програма B4 (утвърден със заповед № РД 09 – 4139/29.08.2017 г. на МОН): Tipov-ucheben-plan-sistemno-programirane-4810201.pdf.

Учебни програми по програмиране за училищата

Безплатните обучения към Фондацията за учители, преподаватели и ученици започват от първите няколко учебни курса (съгласно държавния общообразователен стандарт – ДОС), които имат следните наименования, брой учебни часове и обхват:

 • Увод в програмирането – 54 часа
  • Променливи, проверки, цикли, функции (методи)
 • Програмиране – 72 часа
  • Сорс контрол, типове данни, масиви и списъци, речници и хеш-таблици, дебъгване, стрингове, многомерни масиви
 • Увод в ООП – 36 часа
  • Дефиниране на класове (класове, конструктори, полета, свойства), член-функции (методи), енкапсулация на данни, статични членове
 • Увод в алгоритмите и структурите от данни – 72 часа
  • Алгоритми и сложност, линейни структури данни (списък, стек, опашка), алгоритми върху редици и линейни структури
  • Алгоритми за сортиране и търсене
 • Обектно-ориентирано програмиране (ООП) – 144 часа
  • Компонентно тестване, дефиниране на по-сложни класове, шаблонни типове, наследяване, абстракция, интерфейси, полиморфизъм
 • Бази данни – 72 часа
  • Бази данни, таблици, записи, колони, моделиране на релационна база, SQL заявки за извличане на данни, съединения на таблици, агрегация и групиране, функции
 • Разработка на софтуер – 162 часа
  • Трислойна архитектура, компонентно тестване, дебъгване, рефакториране на код, инструменти за разработка
  • Софтуерни библиотеки, пакетни мениджъри
  • Достъп до бази данни, ORM, създаване на потребителски интерфейс, изграждане на цялостно трислойно приложение
 • Програмиране за вградени системи – 72 часа
  • Микроконтролери, Arduino, среда за разработка, програмиране за микроконтролер
  • Вход и изход (GPIO), управление на сензори и периферия
 • Интернет програмиране – 174 часа
  • HTTP протокол, уеб сървъри, уеб програмиране
  • Уеб приложения, сесии, връзка з бази данни, MVC технологична рамка, REST APIs
 • Софтуерно инженерство – 145 часа
  • Софтуерна разработка, работа с чужд код, сорс-контрол системи, софтуерно тестване, процеси и методологии
 • Операционни системи (ОС) – 72 часа
  • Архитектура на ОС, ядро, обвивка, файлова система, процеси, потребители, памет
  • Пакетни системи и инсталация на софтуер, услуги в ОС
  • Работа с Linux shell и bash
  • Виртуализация и контейнери
 • Конкурентно програмиране – 54 часа
  • Асинхронно изпълнение, нишки и синхронизация
 • Функционално програмиране – 58 часа
  • Функции, стойности, състояние, чисти функции, програмиране без променливи и цикли
  • Обработка на списъци във функционален език
  • Функции от по-висок ред, lambda функции
  • Затваряне на състояние във функция (closure)
 • Математически основи на програмирането – 72 часа
  • Бройни системи, статистика, системи линейни уравнения, функции, вектори, комбинаторика и вероятности
 • Алгоритми и структури от данни – 145 часа
  • Алчни алгоритми, рекурсивни алгоритми, комбинаторни алгоритми, динамично оптимиране, дървовидни структури данни, хеш-таблици, графи и алгоритми върху графи

Учителите могат свободно да използват и адаптират според нуждите на своите ученици безплатното учебното съдържание, да го съкращават, разширяват и споделят. Работим в помощ на учителите и за по-качествено, съвременно, технологично образование.