Курс “Невронни мрежи” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Невронни мрежи (Neural Networks)” е специализирано обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Обучението е продължение на курса “Машинно обучение. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Учебна програма

  1.  Въведение в невронните мрежи. Постановка на проблема, мотивация и резултати. Предимства и недостатъци
  2. Представителство. Персептрон, softmax функция. Слоеве: входен слой, скрити слоеве, изходен слой
  3. Невронни мрежи с предаване напред: разпространение напред (forward propagation)
  4. Верижно правило. Обратно разпространение и учене (backpropagation)
  5. Регулиране. Кръстосана ентропийна функция на разходите
  6. Примери за невронни мрежи с реални данни
  7. Невронни мрежи за обработка на изображения. Конволюционни невронни мрежи и TensorFlow
  8. Невронни мрежи за обработка на текст и TensorFlow
  9. Дълбоко учене (deep learning). Дълбоки невронни мрежи
  10. Разработка и защита на практически проект с невронни мрежи