Курс “Машинно обучение” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Машинно обучение (Machine Learning)” е специализирано обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Учебна програма

Учебната програма по машинно обучение включва основи на машинното обучение (machine learning), обработка на естествен език (NLP) и обработка на изображения и машинно зрение.

Част 1. Машинно обучение: принципи, задачи, алгоритми

 1. Основни принципи: контролирано и неконтролирано учене, учене с подсилване
 2. Модели за машинно обучение (machine learning models)
 3. Aлгоритми за машинно обучение. Регресионни модели. Класификатори
 4. Обучение и усъвършенстване на модела. Данни за обучения и за тестване
 5. Дървета на решенията. Гори на решенията. Случайни гори на решенията
 6. Поддържащи векторни машини (Support Vector Machines, SVM)
 7. Клъстериране. Алгоритми за клъстериране
 8. Намаляване на размерността. Избор на характеристики. Извличане на характеристики. Анализ на главните компоненти (PCA)
 9. Платформи и библиотеки за машинно обучение. Работа с TensorFlow

Част 2. Изчислителна лингвистика и обработка на естествен език (NLP)

 1. Сегментация и токенизация. Векторизация и извличане на характеристики
 2. Лематизация. Стеминг. Векторизация. Близост между вектори
 3. Класификация на текст. Обобщение на текст. Генериране на текст
 4. Платформи и библиотеки за NLP. Работа с TensorFlow

Част 3. Обработка на изображения и разпознаване на образи

 1. Обработка на изображения. Алгоритми върху изображения. Филтри
 2. Библиотека OpenCV. Сегментация на изображения. Откриване на обекти в изображения и видео
 3. Машинно обучение и компютърно зрение. Платформи и библиотеки. TensorFlow

Част 4. Практически проект

Разработка и защита на практически проект по машинно обучение