За Фондация “Софтуерен университет”

Фондация “Софтуерен университет” подпомага свободното образование по програмиране, софтуерни технологии, ИТ и дигитални умения.

СофтУни фондацията е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията осъществява дейност в обществена полза. Наименованието на организацията е Фондация „Софтуерен университет“, което допълнително се изписва на английски език като: “Software University Foundation”.

Цели на фондацията

Фондация “Софтуерен университет” има следните цели:

  1. разработка, стопанисване, споделяне и разпространение на учебно съдържание за обучение на софтуерни инженери и специалисти в областта на информационните технологии с използването на публични лицензи;
  2. предоставяне на безплатно образование и професионална квалификация за софтуерни инженери и специалисти в областта на информационните технологии;
  3. провеждане на курсове, семинари, конференции и обучения с практическа насоченост в областта на компютърните науки, софтуерните технологии и информационните технологии;
  4. развитие на отворено образование и култура на споделяне и сътрудничество;
  5. подпомагане развитието и усъвършенстването на сектора на информационните технологии, иновациите и високите технологии.

Органи на управление

Органите на управление на Фондацията са:

  1. Настоятелство: състои се от 3 или повече лица, които определят основните насоки и програма за дейността на Фондацията в съответствие с нейните цели и приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност.
  2. Управител: избира се от Настоятелството, за да управлява и представлява Фондацията и да осигурява изпълнението на решенията на Настоятелството.

Юридическа регистрация

Фондация “Софтуерен университет” е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието под номер 20140414002 и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 176647201 (вж. подробности в търговския регистър за ЕИК 176647201).

Контакти

Може да се свържете с Фондация “Софтуерен университет” от страницата “контакти”.