Курс “Увод в програмирането” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Увод в програмирането” (Programming Basics) е началният курс за навлизане в програмирането, от който стартира обучението за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания, както и обученията в профил “Софтуерни и хардуерни науки“. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за профилираните гимназии и други учебни заведения.

Обучението може да бъде проведено с различни езици за програмиране, но предоставените от СофтУни фондацията учебни материали са за езика C#.

Броят часове може да бъде значително разширен според скоростта на напредък на учениците: например курсът може да се изучава в 8 клас като факултативна дисциплина и да се продължи в 9 клас.

Разпределение

 • 54 учебни часа (18 седмици по 3 часа)
 • 9 клас, първи учебен срок

GitHub хранилище

Официално GitHub хранилище за отворено учебно съдържание за курса “Основи на програмирането” (Programming Basics):

Judge система

Официална judge система за автоматизирана проверка в реално време на всички задачи от курса:

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Увод в програмирането” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Наименование на разделите
Минимален брой часове
0.

Откриване на курса

 • Откриване на обучение за ИТ кариера
 • Откриване на курса
Ресурси
 
1.

Първи стъпки в програмирането

 • Базови понятия: програмиране, език за програмиране, алгоритъм, среда за разработка (IDE), компилация и интерпретация
 • Писане на конзолни програми – първи стъпки. Практически задачи
Ресурси
6
2.

Пресмятания, оператори, изрази

 • Четене и печатане на числа от конзолата. Работа с променливи и данни
 • Оператори, пресмятания и числени изрази. Практически задачи
Ресурси
6
3.

Проверки (условни конструкции)

 • Прости проверки (if, if-else). Практически задачи
 • Логически изрази, оператори за сравнение. Практически задачи
 • Логическо “И”, логическо “ИЛИ”, логическо отрицание. Практически задачи
 • Вложени проверки. Базов форматиран изход. Практически задачи
Ресурси
12
4.

Повторения (цикли)

 • For-цикъл в най-простата му форма. Практически задачи
 • Практически задачи с for цикли и проверки
 • Вложени цикли. Чертане на фигурки на конзолата. Практически задачи
 • По-сложни цикли: for, while, do-while, цикъл със стъпка
 • Практически задачи с по-сложни цикли
Ресурси
15
5.

Подпрограми (функции / методи)

 • Подпрограми, параметри, връщана стойност. Практически задачи
 • Практически задачи върху подпрограми
Ресурси
6
6.

Практически изпит

 • Подготовка за практически изпит (незадължителна)
 • Практически изпит върху изучавания материал
Ресурси
3
  Общ минимален брой часове 48
  Резерв часове 6
  Общ брой часове 54

Свободно учебно съдържание

Всички учители, преподаватели и ентусиасти могат да изтеглят свободно учебно съдържание за курса “Увод в програмирането”, което включва:

 • Презентации за всяка тема на български език с много високо качество
 • Добре разписани задания за упражнения за всяка тема с judge система за онлайн оценяване за всяка задача
 • Видео уроци от учебните занятия, провеждани в този курс в СофтУни по програма “ИТ кариера”
 • Примерни задачи за изпит и тренировъчна judge система за оценяване на изпити

Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.