Курс “Алгоритми и структури от данни” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Алгоритми и структури от данни” е специализиран курс за професия “Приложен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните и профилираните гимназии, така и за други учебни заведения.

Разпределение

 • 145 учебни часа (29 седмици по 5 часа)
 • 12 клас, първи и втори учебен срок

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Алгоритми и структури от данни” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Наименование на разделитеМинимален брой часове
1.

Алчни алгоритми

 • Алчни (greedy) алгоритми и приложение
 • Упражнения: алчни алгоритми
10
2.Рекурсия, пълно изчерпване и търсене с връщане назад
 • Рекурсия и рекурсивни алгоритми. Упражнения
 • Пълно изчерпване и търсене с връщане назад (backtracking). Задача за осемте царици
 • Упражнения: имплементация на backtracking алгоритъм
15
3.

Комбинаторни алгоритми

 • Генериране на вариации, комбинации, пермутации
 • Упражнения: генериране на комбинации и вариации
 • Упражнения: генериране на пермутации и други комбинаторни обекти
 • Упражнения: комбинаторни задачи
15
4.

Динамично оптимиране

 • Методът “разделяй и владей”. Динамично оптимиране – въведение
 • Упражнения: задачи върху динамично оптимиране
 • Двумерно динамично оптимиране
 • Упражнения: по-сложни задачи върху динамично оптимиране
15
5.

Дървовидни структури от данни и алгоритми върху тях

 • Дървета и дървовидни структури. Подредени двоични дървета, балансирани дървета. B-дървета
 • Упражнения: структура от данни “дърво”, използване на класове и библиотеки за дървовидни структури
 • Обхождания в дълбочина и в ширина (DFS и BFS)
 • Упражнения: обхождане в дълбочина (DFS)
 • Упражнения: обхождане в ширина (BFS)
25
6.

Хеширане и хеш-таблици

 • Хеширане и хеш-таблици, справяне с колизиите
 • Упражнения: имплементация на хеш-таблица
10
7.

Графи и алгоритми върху графи

 • Начини на представяне на графите. Компоненти на свързаност
 • Упражнения: намиране на компоненти на свързаност
 • Топологично сортиране
 • Упражнения: топологично сортиране
 • Пътища в граф, алгоритъм на Дейкстра
 • Упражнения: пътища в граф
 • Други алгоритми върху графи
 • Упражнения: други алгоритми върху графи
35
8.

Подготовка за практически изпит

 • Решаване на примерен изпит по алгоритми
 • 3 практически задачи: динамично оптимиране, графи, други
5
9.

Практически изпит

 • Няколко практически задачи с нарастваща сложност
5
 Общ минимален брой часове135
 Резерв часове10
 Общ брой часове145

Свободно учебно съдържание

Всички учители, преподаватели и ентусиасти ще могат да изтеглят свободно учебно съдържание за курса “Алгоритми и структурите от данни”, което включва:

 • Презентации за всяка тема
 • Задания за упражнения за всяка тема

Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.