Курс “Програмиране” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Програмиране” (известен още с имената “Принципи на програмирането” и “Programming Fundamentals“) е вторият курс, който стартира след курса “Увод в програмирането” при обучението за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за профилираните гимназии и други учебни заведения.

Разпределение

 • 72 учебни часа (18 седмици по 4 часа)
 • 9 клас, втори учебен срок

GitHub хранилище

Официално GitHub хранилище за отворено учебно съдържание за курса “Основи на програмирането” (Programming Basics):

Judge система

Официална judge система за автоматизирана проверка в реално време на всички задачи от курса:

Учебна програма

Настоящата учебна програма по “Програмиране” е разработена от експертната група към МОН по проект “Професия приложен програмист”.

Наименование на разделите
Минимален брой часове
1.

Сорс-контрол системи

 • Сорс-контрол системи. Използване на Git и GitHub
 • Упражнения: екипно взаимодействие с Git и GitHub
4
2.

Типове данни, бройни системи и понятие за обект

 • Позиционни бройни системи и представяне на числата
 • Упражнения: бройни системи
 • Целочислени типове данни и конвертиране на тип
 • Упражнения: целочислени типове
 • Текстови типове и обектни типове
 • Упражнения: текстови и обектни типове
12
3.

Масиви и списъци

 • Въведение в масивите: четене, обхождане, извеждане
 • Упражнения: прости задачи върху масиви (сумиране, максимален елемент, търсене на елемент)
 • Упражнения: задачи върху масиви (обръщане на масив отзад напред, ротация на масив наляво / надясно)
 • Упражнения: по-сложни задачи с масиви (максимална площадка в масив, най-дълга нарастваща подредица)
 • Списъци (масиви с променлива дължина)
 • Упражнения върху списъци (изваждане на под-списъци по критерий, извличане на четни елементи)
 • Упражнения върху списъци (изтриване на елементи по критерий, вмъкване на елементи, сливане на списъци)
 • Сортиране на масиви и списъци (вградено сортиране, пряка селекция / мехурче / сортиране чрез вмъкване)
 • Упражнения: сортиране на масив
 • Упражнение: задачи върху масиви и списъци
20
4.

Дебъгване и работа с дебъгер

 • Дебъгер и работа с дебъгер. Проследяване на кода (tracing). Стопери (breakpoints). Условни стопери
 • Упражнения по дебъгване: намиране и поправяне на грешки в счупен код
4
5.

Стрингове и работа с текст

 • Работа със стрингове – четене, печатане, побуквено обхождане, изваждане на подниз
 • Упражнения: прости задачи върху стрингове
 • Работа със стрингове: слепване, търсене на стринг в стринг, замяна на стринг с друг, изтриване
 • Упражнения: по-сложни задачи върху стрингове
8
6.

Многомерни масиви

 • Матрици и многомерни масиви
 • Упражнения: матрици и многомерни масиви
4
7.

Речници и хеш-таблици

 • Използване на речник (хеш-таблица)
 • Упражнения: използване на речници
 • Вложени речници и списъци
 • Упражнения: вложени речници и списъци
8
8.

Подготовка за изпит

 • Решаване на примерен изпит: няколко практически задачи с нарастваща сложност
4
9.

Практически изпит

 • Няколко практически задачи с нарастваща сложност
4
  Общ минимален брой часове 68
  Резерв часове 4
  Общ брой часове 72

Свободно учебно съдържание

Всички учители, преподаватели и ентусиасти могат да изтеглят свободно учебно съдържание за курса “Програмиране”, което включва:

 • Презентации за всяка тема с много високо качество
 • Добре разписани задания за упражнения за всяка тема с judge система за онлайн оценяване за всяка задача
 • Примерни задачи за изпит и тренировъчна judge система за оценяване на изпити

Свободните учебни материали са разработени с езика C#. Курсът е част от свободното учебно съдържание на СофтУни фондацията за професия “Приложен програмист”.