Курс “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Математически основи на машинното обучение и изкуствения интелект” е специализирано математическо обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Учебна програма

  1. Бройни системи и преобразуване между тях: десетична, двоична и шестнадесетична бройна система
  2. Базова алгебра. Функции. Полиноми.
  3. Линейна алгебра: вектори, матрици и операции върху тях
  4. Функции и анализ на функции. Производна. Риманови суми. Интеграли
  5. Дискретна математика: множества, функции, релации, булева алгебра, комбинаторика и вероятности
  6. Статистика. Взимане на проби. Разпределения. Ковариация и корелация. Тестване на хипотези
  7. Практически изпит