Курс “Моделиране и анализ на данни” – професия “Програмист на изкуствен интелект”

Курсът “Моделиране и анализ на данни (Data Science)” е специализирано обучение за професията “Програмист на изкуствен интелект” съгласно държавните общообразователни изисквания. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за други учебни заведения.

Учебна програма

  1. Анализ на данни. Софтуер за анализ на данни
  2. Четене на данни от различни източници (CSV, JSON, XML, Excel, databases, APIs, Web)
  3. Подреждане и почистване на данни: нормализация, преоформяне, агрегация, премахване на дубликати
  4. Визуализация на данни. Графики и диаграми. Проучвателен анализ на данни
  5. Евристични методи за прогнозиране. Регресионни модели. Линейна регресия. Множествена линейна регресия. Логистична регресия.
  6. Моделиране на знания. Проектиране на бази от знания. Операции върху бази от знания
  7. Изграждане на системи за обработка на големи бази от данни
  8. Извличане знания от големи масиви от данни
  9. Практически проект по анализ на данни