Курс “Увод в програмирането” – професия “Приложен програмист”

Курсът “Увод в програмирането” (Programming Basics) е началният курс за навлизане в програмирането, от който стартира обучението за професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” съгласно държавните общообразователни изисквания, както и обученията в профил “Софтуерни и хардуерни науки“. Настоящата учебна програма е приложима както за професионалните гимназии, така и за профилираните гимназии и други учебни […]